Thai-Neo Biotech Co., Ltd.

บริษัท ไทย-นีโอ ไบโอเทค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายชุดทดสอบความปลอดภัยในอาหารแบบรวดเร็ว (Rapid test kits) ของ นีโอเจน คอปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ชุดทดสอบความปลอดภัยในอาหารที่มีจำหน่ายได้แก่

  • ชุดทดสอบหาสารพิษปนเปื้อน (Mycotoxin test kits)
  • ชุดทดสอบฮีสตามีน (Histamine test kit)
  • ชุดทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ก่อให้เกิดโรค (Foodborne bacteria test kits)
  • ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ (Food allergen test kits)
  • ชุดทดสอบสุขอนามัย (Sanitation test kit)
  • ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง (Pesticide test kit)
  • ชุดทดสอบพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMO test kit)
  • อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ (Dehydrated culture media)

นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำแนะนำลูกค้าที่สนใจที่ยังไม่เคยใช้ชุดทดสอบมาก่อน สามารถใช้ชุดทดสอบด้วยตนเอง  และสามารถให้ความเชื่อมั่นและความมั่นใจกับผลทดสอบที่ได้โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการรับรองจากสถาบันรับรองต่างๆ เช่น AOAC เป็นต้น

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Thai-Neo Biotech Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
1 26 Oct 15 พนักงานขาย (Sales Representative)