สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ และสร้างความพร้อมให้คนไทยรู้เท่าทันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สพธอ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (1 อัตรา)

ขอบเขตงาน :   จัดทำร่างแผนการตรวจสอบประจำปี ร่าง Audit Program เสนอหัวหน้างาน ดำเนินการตรวจสอบภายใน สรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้น จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน จัดทำร่างระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ประสานงาน ดำเนินการจัดประชุม จัดทำร่างรายงานการประชุม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อัตราการจ้าง ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศ     : ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ    :  ไม่ระบุ
 • วุฒิการศึกษา  : ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ด้านบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์  : ๓ - ๕  ปี ด้านการตรวจสอบภายใน และ/หรือการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

ทักษะความสามารถ

 1. มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายในและ/หรือการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
 2. มีความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในภาครัฐหรือเอกชน
 3. มีความรู้เรื่องมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
 4. มีทักษะในการเขียนรายงาน
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft : MS Word , MS Excel , PowerPoint) หรือโปรแกรมอื่นๆ
 6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 7. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ดี)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. ดำเนินการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบ
 2. ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบ และกำหนดแผนปฏิบัติงานตรวจสอบของงาน/โครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้แนวทางที่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน และเอกสารต่างๆ ทางด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารทางการเงินและบัญชี การบริหารทางพัสดุ การบริหารสินทรัพย์ และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทของสำนักต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบภายในมีคุณภาพ ครบถ้วน และถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 4. รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)  การดำเนินงาน (Operation  Audit)ระบบสารสนเทศ (Information Technology Audit)  และตรวจสอบด้านอื่นๆ เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเป็นไปตามกฎหมาย มติ ครม. ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 5. จัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่างๆ เพื่อเสนอผลการตรวจสอบข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงานและนำไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงาน
 6. รวบรวม และจัดทำวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมต่างๆ
 7. ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดีของสำนักงาน เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้เกิดระบบการควบคุมภายในและระบบการกำกับดูแลที่ดีมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
 8. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

นายภุชงค์ ฮักกลอาดำ
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้นที่ 22
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรฯ : 02 - 123 1234 ต่อ 90143  โทรสาร0-2123-1200
อีเมล์ : puchong@etda.or.th

จาก ถึง