สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ และสร้างความพร้อมให้คนไทยรู้เท่าทันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สพธอ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
1 ตำแหน่ง
1 21 Mar 17 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน