สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ และสร้างความพร้อมให้คนไทยรู้เท่าทันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สพธอ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
8 ตำแหน่ง
1 29 May 17 นักวิเคราะห์ธุรกิจอาวุโสส่วนงานรับรองมาตรฐาน สำนักมาตรฐาน
2 29 May 17 ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาระบบ
3 29 May 17 วิศวกรซอฟต์แวร์/ วิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโส
4 23 May 17 ผู้จัดการส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
5 23 May 17 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
6 23 May 17 ผู้จัดการส่วนงานส่วนงานนโยบายและยุทธศาสตร์
7 23 May 17 ผู้จัดการส่วนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
8 23 May 17 ผู้จัดการส่วนงานบริหารคลังความรู้ (Knowledge Management Manager)