กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ผู้บริหารสูงสุด)

คุณสมบัติ

 1. มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การลงทุน หรือการธนาคาร
 2. มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
  (ก) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีขนาดสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่าห้าพันล้านบาทหรือรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งพันล้านบาท หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนล้านบาท หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนล้านบาท เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าสามปี
  (ข) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าระดับกรมขึ้นไป โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าสามปี
  (ค) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารตามข้อ (ก) และ (ข) เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าสามปี
 3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ กบข. กำหนดในประกาศการรับสมัคร

การรับสมัคร

 1. ผู้สนใจตรวจสอบรายละเอียดของประกาศการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.gpf.or.th 
 2. ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่  "ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 4 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น. (เว้นวันหยุดของ กบข.)
 3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา นาคถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 4 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0 2636 1000 ต่อ 109 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น. (เว้นวันหยุดของ กบข.)

จาก ถึง