สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ต้องการรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มีภารกิจในการดำเนินการวิจัย
การสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ในด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงต่อความสามารถในการผลิตและความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

……………….ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้………………….

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย  อายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง
 • ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้
  • ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรองของหน่วยงานตั้งแต่ระดับสำนัก สถาบัน หรือศูนย์ขึ้นไป
  • ในภาคเอกชน เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรองผู้บริหารสูงสุดไม่เกิน ๒ ระดับ
  • ในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่คณบดีขึ้นไป
  • ในสถาบันวิจัย ตั้งแต่ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยขึ้นไป
 • มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญสูงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงการบริหารและการจัดการ
  • มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้
  • มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ
  • มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ได้
  • เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครดังนี้ 

ได้แก่  ประวัติและผลงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่าย จำนวน  ๒  ชุด

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดังนี้

 • ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในรอบ ๔ ปีที่ผ่านมา (ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) จำนวน ๒ ชุด
 • วิสัยทัศน์การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของประเทศ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ บทบาทและแนวทางการดำเนินงานของ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ใน ๔ ปีข้างหน้า (ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) จำนวน ๒ ชุด ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นๆ ได้ที่

นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ e-mail: ladawan@nstda.or.th

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๗๙๙ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก หรือส่งด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารสำนักงานกลาง ตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ติดต่อขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร e-mail: sopidan@nstda.or.th
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๑๔๔ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๒๑
URL:http//www.nstda.or.th/  URL:http//www.biotec.or.th/  URL:http//www.mtec.or.th/  URL:http//www.nectec.or.th / URL:http//www.nanotec.or.th/  URL:http//www.sti.or.th  / URL:http//www.most.go.th/

จาก ถึง