สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องการรับสมัคร

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีภารกิจในการสนับสนุนและดำเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรมสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต ริเริ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๗ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งทางบริหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้
  • ส่วนราชการ: รองอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ: รองผู้บริหารสูงสุดขึ้นไป
  • ภาคเอกชนที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเปิดดำเนินการมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี: รองผู้บริหารสูงสุดขึ้นไป
  • สถาบันการศึกษา: คณบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท
 • มีความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงทางการบริหารการจัดการและมีพื้นความรู้ระดับสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงทางการบริหารการจัดการและมีพื้นความรู้ระดับสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้
  • มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ
  • มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และ
   ระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
  • เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม ทั้งในและต่างประเทศ
 • คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดกรอบอัตราเงินเดือนขั้นต้นของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อยู่ในระหว่าง ๑๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ขึ้นกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งความคาดหวังของผลสำเร็จของงานที่จะทำความตกลงกับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนพื้นฐาน
  อาจได้รับการพิจารณาประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายเป็นตัวเงินไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือน และเมื่อสิ้นปี อาจจะได้ค่าตอบแทนพิเศษอีกไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนรวมทั้งปี (ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าตอบแทนพิเศษอาจเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนด พร้อมรูปถ่าย จำนวน ๒ ชุด

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนี้

 • ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน (ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) จำนวน ๒ ชุด
 • วิสัยทัศน์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เน้นวิสัยทัศน์ บทบาทและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ใน ๓ ปีข้างหน้า (ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) จำนวน ๒ ชุด

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นๆ ได้ที่ นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ 
(e-mail: ladawan@nstda.or.th )

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๗๙๙

ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก

หรือส่งด้วยตนเองที่ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารสำนักงานกลาง ตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ติดต่อขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร (e-mail: sopidan@nstda.or.th)
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๑๔๔ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๒๑
URL:http//www.nstda.or.th/  URL:http//www.biotec.or.th/  
URL:http//www.mtec.or.th/  URL:http//www.nectec.or.th/
URL:http//www.nanotec.or.th/  URL:http//www.most.go.th/  
URL:http//www.sti.or.th/  URL:http//www.trf.or.th/

จาก ถึง