สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องการรับสมัคร

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย  อายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
2. มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง
3. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้
 - ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรองของหน่วยงานตั้งแต่ระดับสำนัก สถาบัน หรือศูนย์ขึ้นไป
 - ในหน่วยงานของภาคเอกชน เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรองผู้บริหารสูงสุดไม่เกิน ๒ ระดับ
 - ในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่หัวหน้าภาควิชาขึ้นไป
 - ในสถาบันวิจัย ตั้งแต่ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยขึ้นไป
4. มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญสูงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีวัสดุ รวมถึงการบริหารและการจัดการ
 - มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้
 - มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ
 - มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทาวิชาการโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการเทคโนโลยีวัสดุได้
 - เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครดังนี้  ได้แก่

1.ประวัติและผลงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่าย จำนวน  ๑  ชุด
2.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก  ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
3.ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในรอบ ๔ ปีที่ผ่านมา (ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) จำนวน ๑ ชุด
4.วิสัยทัศน์การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ บทบาทและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ใน ๔ ปีข้างหน้า (ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) จำนวน ๑ ชุด
                 ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นๆ ได้ที่
นางลดาวัลย์  กระแสร์ชล อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ e-mail: ladawan@nstda.or.th
       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๗๙๙

ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก  หรือส่งด้วยตนเองที่ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารสำนักงานกลาง ตามที่อยู่ข้างต้น
ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ติดต่อขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร e-mail: sopidan@nstda.or.th
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๑๔๔ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๒๑

จาก ถึง