สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
ต้องการรับสมัคร

ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (1 อัตรา)

เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มีภารกิจในการดำเนินการวิจัย การสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี  และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม ซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงต่อความสามารถในการผลิตและความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 •  มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง
 • ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้
  • ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรองของหน่วยงานตั้งแต่ระดับสำนัก สถาบัน หรือศูนย์ขึ้นไป
  • ในหน่วยงานของภาคเอกชน เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรองผู้บริหารสูงสุดไม่เกิน ๒ ระดับ
  • ในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่หัวหน้าภาควิชาขึ้นไป
  • ในสถาบันวิจัย ตั้งแต่ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยขึ้นไป
 • มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญสูงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม รวมถึงการบริหารและการจัดการ
  • มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้
  • มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์
   และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ
  • มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมได้
  • เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครดังนี้ 
ได้แก่ ประวัติและผลงานโดยละเอียดพร้อมรูปถ่าย จำนวน  ๑  ชุด

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก  ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดังนี้

 • ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในรอบ ๔ ปีที่ผ่านมา (ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) จำนวน ๑ ชุด
 • วิสัยทัศน์การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมของประเทศ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ บทบาทและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ใน ๔ ปีข้างหน้า (ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) จำนวน ๑ ชุด

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นๆ ได้ที่
นางลดาวัลย์  กระแสร์ชล อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ e-mail: ladawan@nstda.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๗๙๙ ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลักหรือส่งด้วยตนเองที่ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารสำนักงานกลาง ตามที่อยู่ข้างต้น
ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ติดต่อขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร e-mail: sopidan@nstda.or.th
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๑๔๔ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๒๑

URL:https//www.nstda.or.th/      URL:https//www.biotec.or.th/          URL:https//www.mtec.or.th/     URL:https//www.nectec.or.th/     URL:https//www.nanotec.or.th/    

จาก ถึง