บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด/Thailand Privilege Card Co., Ltd. (TPC)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง 

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
 

     ด้วยบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารสูงสุดในตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด โดยมีคุณสมบัติ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  • มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  • การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • มีความชำนาญในการบริหารการตลาดและการขาย หรือธุรกิจบริการ ทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
  • มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ดังนี้
    • ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีรายได้ของกิจการไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท และมีความรู้ประสบการณ์ในการบริหารองค์กรในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
    • ในกรณีที่เป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารภาครัฐต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการซึ่งได้แก่ ตำแหน่งรองอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป และดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
    • ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งได้แก่ ตำแหน่ง รองผู้ว่าการ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบเท่าขึ้นไป และดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
เลขที่ 110/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.thailandelite.com
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-353-4042, 02353-4044-45
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

จาก ถึง