บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด/Thailand Privilege Card Co., Ltd. (TPC)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง 

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
 

     ด้วยบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารสูงสุดในตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด โดยมีคุณสมบัติ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด/Thailand Privilege Card Co., Ltd. (TPC)
1 ตำแหน่ง
1 27 Apr 18 ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด