สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่สนับสนุนการวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ต้องการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งจะเริ่มทำงานในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น เพราะกระทำผิดวินัย
 • ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานหรือในกิจการที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทที่ ก.พ. / สกอ. ให้การรับรอง
 • มีความรู้ความเข้าใจงานวิจัยและงานสนับสนุนการวิจัยเป็นอย่างดี และมีอุดมการณ์ในการพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ
 • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารและการจัดระบบงานเป็นอย่างดี ทั้งงานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป และการบริหารการเงิน รวมทั้งการวางระบบการระดมเงินทุนและการจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์
 • มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการวิชาการและการวิจัยของประเทศและในต่างประเทศ 
 • มีความรู้ความสามารถในการติดต่อกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ของกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงาน
 • มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจ

การรับสมัคร

 • ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ 
 • ประวัติและผลงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
 • ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สกว. ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 1 ชุด
 • วิสัยทัศน์ บทบาท และแนวทางการดำเนินงานของ สกว. ใน 4 ปีข้างหน้า ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 1 ชุด
 • ขอรับใบสมัครได้ที่ สกว. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.trf.or.th
 • ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สกว.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 (ยึดถือวันที่ประทับตราบนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก) หรือนำส่งด้วยตนเองที่ สกว. ตามที่อยู่และกำหนดเวลาข้างต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สกว.
โทรศัพท์ 0 2278 8200 ต่อ 8297 และ 8343 โทรสาร 0 2278 8279
e-mail: weerasak@trf.or.th หรือดูประกาศรับสมัครที่ http://www.trf.or.th

จาก ถึง