กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

        กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

        โดยที่ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จะหมดวาระลงในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๙ ตำแหน่ง ประกอบด้วย

        (๑) รองประธานกรรมการ คนที่สอง
        (๒) กรรมการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
        (๓) กรรมการด้านการพัฒนาชุมชน
        (๔) กรรมการด้านการสื่อสารมวลชน
        (๕) กรรมการด้านการศึกษา
        (๖) กรรมการด้านการกีฬา
        (๗) กรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม
        (๘) กรรมการด้านกฎหมาย
        (๙) กรรมการด้านการบริหาร

        กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครและขอเชิญชวนบุคคล องค์กร ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่จะหมดวาระลงดังกล่าว

        ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
9 ตำแหน่ง
1 25 Apr 17 กรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม
2 25 Apr 17 กรรมการด้านกฎหมาย
3 25 Apr 17 กรรมการด้านการบริหาร
4 18 Apr 17 รองประธานกรรมการ คนที่สอง
5 18 Apr 17 กรรมการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
6 18 Apr 17 กรรมการด้านการพัฒนาชุมชน
7 18 Apr 17 กรรมการด้านการสื่อสารมวลชน
8 18 Apr 17 กรรมการด้านการศึกษา
9 18 Apr 17 กรรมการด้านการกีฬา