บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดการบริษัท  โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จำกัด
............................................................................................................

       ด้วยบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งจัดตั้งโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60, 30 และ 10 ตามลำดับ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด ระหว่าง วันที่ 11 กันยายน 2556 ถึง 1 ตุลาคม 2556 เพื่อทำหน้าที่บริหารสัญญา และกำกับบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป สอดคล้องตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

ผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
ด้วยบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ซึ่งจัดตั้งโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)  และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60,  30  และ 10 ตามลำดับ  จะขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท  โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึง วันที่ 30  สิงหาคม  2562  เพื่อทำหน้าที่บริหารสัญญา และกำกับบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป สอดคล้องตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2550

คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
1.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
2.  มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญเพียงพอเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
2.1 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บริหารอันดับ 3 ขององค์กร และเป็นองค์กรซึ่งมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อปีในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแนบรายงานประจำปีในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย
2.2 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่ง       ไม่ต่ำกว่าระดับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรลงมาไม่เกิน 4 ระดับ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
ในการดำรงตำแหน่งตามข้อ 2.1 -2.1  จะต้องดำรงตำแหน่งและปฎิบัติงานในตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัคร                 
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
4. มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในการบริหารจัดการทางด้านการเงินหรือการบริหารสัญญา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
5. มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับส่วนงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจต่างประเทศ             

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

***  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ Download ใบสมัครได้จาก www.suvarnabhumihotel.co.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวพรนภา  สนริ้ว โทร. 0-2131-1041

               กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ถึงวันที่  30  สิงหาคม  2562   เวลา 08.30 - 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 

จาก ถึง