บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดการบริษัท  โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จำกัด
............................................................................................................

       ด้วยบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งจัดตั้งโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60, 30 และ 10 ตามลำดับ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด ระหว่าง วันที่ 11 กันยายน 2556 ถึง 1 ตุลาคม 2556 เพื่อทำหน้าที่บริหารสัญญา และกำกับบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป สอดคล้องตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
1 ตำแหน่ง
1 14 Aug 19 ผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ