บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง และบริหารจัดการโครงการศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นๆ ของรัฐ โดยท่าน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dad.co.th และสามารถส่งประวัติมาได้ที่อีเมล์ hr@dad.co.th ธพส. มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการบริษัท

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง
วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นนหยุดราชการ) กรอกข้อมูลติดรูปถ่ายในใบสมัครใส่ซองปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด 
      โดยนำส่งด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน
       สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง  :  www.dad.co.th 
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๒๓๓๓, ๐ ๒๑๔๒ ๒๓๒๖, ๐๙๒ ๙๑๔ ๒๕๕๔

จาก ถึง