บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง และบริหารจัดการโครงการศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นๆ ของรัฐ โดยท่าน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dad.co.th และสามารถส่งประวัติมาได้ที่อีเมล์ hr@dad.co.th ธพส. มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)
1 ตำแหน่ง
1 16 Oct 18 กรรมการผู้จัดการบริษัท