สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

     สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 โดยมีภารกิจหลักในการให้กู้ยืมและบริหารเงินที่ให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา
 
     โดยสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัครได้ที่ www.cgd.go.th และ www.studentloan.or.th โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ ชั้น 4 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2127 7000 ต่อ 4933 หรือ 4935 ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครตั้งแต่วันที่
18 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2560
ในวันและเวลาราชการ

จาก ถึง