สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

     สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 โดยมีภารกิจหลักในการให้กู้ยืมและบริหารเงินที่ให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา
 
     โดยสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
1 ตำแหน่ง
1 19 Apr 17 ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา