บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

ประกาศรับสมัคร

        กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

กรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่เกินห้าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร
 • มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยมีความรู้ หรือประสบการณ์ ด้านการคลัง
  การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือการแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นอย่างดี
 • มีวิสัยทัศน์ทางด้านการพัฒนากิจการบริหารสินทรัพย์และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมีแนวคิดเชิง
  กลยุทธ์ มีความรู้ความสามารถในด้านบริหารจัดการในระดับสูง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ :-
  • กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจากส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่ง
   ไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า
  • กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าระดับผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
  • กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารขององค์กรหน่วยงานภาคเอกชนที่มีสินทรัพย์ขณะดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท โดยต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
  • มีความเป็นผู้นำ มีแนวคิดในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับคณะบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถประสานงานได้ดี ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sam.or.th

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2561

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.sam.or.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ตามที่อยู่ด้านบน
หากประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
นางสาววิภาดา ฤทธิโรจน์ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-686-1829, 085-317-7799

จาก ถึง