สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ประกาศการสรรหา

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพ (1 อัตรา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง
  • ดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่มีประสบการณ์ในงานที่สอดคล้องกับงานของสถาบัน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ปี จบปริญญาตรีมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี ปริญญาโทมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๘ ปี ปริญญาเอกประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๖ ปี และต้องมีประสบการณ์ทางการบริหารระดับเดียวกัน หรือต่ำกว่า ๑ ระดับมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีผลงาน หรือผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานระดับหัวหน้างานด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ การติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • มีภาวะความเป็นผู้นำและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีทักษะในการบริหารจัดการทีม การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการวางแผนงาน
  • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, E-mail และ Internet ได้ดี
  • มีความคุ้นเคยกับการทำงานร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส ตึกบี
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-617-7970  โทรสาร.02-617-7577
www.tpqi.go.th
E-mail : hr@tpqi.go.th

หมดเขตรับสมัคร 7 ธันวาคม 2560

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
6 ตำแหน่ง
1 12 Jan 18 นักพัฒนาระบบคุณภาพ
2 12 Jan 18 นักจัดการงานทั่วไป (สำนักบริหารกลาง)
3 12 Jan 18 นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนงานตรวจสอบภายใน)
4 12 Jan 18 นักวิชาการพัสดุ
5 12 Jan 18 นักบัญชี
6 12 Jan 18 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพ