สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ประกาศการสรรหา

นักบัญชี (1 อัตรา)

หน้าที่งานที่ปฏิบัติโดยสังเขป

 • บันทึกบัญชี และปิดงบการเงินรายเดือน/ไตรมาส/ปี
 • ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย-รับ และออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดเก็บและบันทึกรายได้ของสถาบัน บันทึกบัญชี และปิดงบการเงินรายเดือน
 • จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน
 • จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเช็คและเงินทดรองจ่ายประจำเดือน
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และ/หรือหน่วยงานราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเช็คสั่งจ่าย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับระดับชำนาญการ และไม่น้อยกว่า 8 ปี สำหรับชำนาญการพิเศษ
 • ถ้ามีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส ตึกบี
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-617-7970  โทรสาร.02-617-7577
www.tpqi.go.th
E-mail : hr@tpqi.go.th

หมดเขตรับสมัคร 7 ธันวาคม 2560

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
6 ตำแหน่ง
1 19 Jan 18 นักพัฒนาระบบคุณภาพ
2 19 Jan 18 นักจัดการงานทั่วไป (สำนักบริหารกลาง)
3 19 Jan 18 นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนงานตรวจสอบภายใน)
4 19 Jan 18 นักวิชาการพัสดุ
5 19 Jan 18 นักบัญชี
6 19 Jan 18 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพ