สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ประกาศการสรรหา

นักวิชาการพัสดุ (2 อัตรา)

หน้าที่งานที่ปฏิบัติโดยสังเขป

 • รับผิดชอบในการบริหารด้านการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ
 • วางแผนการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดหา จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปีงบประมาณ
 • ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างให้รวดเร็ว และตรงเวลาเพื่อไม่ให้กระทบกับการใช้งาน รวมทั้งการส่งมอบงานที่มีคุณภาพและทันเวลา
 • ดำเนินการจัดหาแหล่งผู้ขาย รวมทั้งเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
 • ดำเนินการประเมินผู้ขาย ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
 • ติดตาม ตรวจสอบการวางหลักประกันสัญญา และหลักประกันผลงาน จำนวนเงินและภาระผูกพันสัญญาจนจบกระบวนการ
 • ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการตรวจสอบภายใน การสรุปและการส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับและระเบียบพัสดุให้ตรวจสอบแก่ผู้สอบบัญชีภายนอกและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกไตรมาส
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงในงานการจัดซื้อ จัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในองค์การมหาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส ตึกบี
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-617-7970  โทรสาร.02-617-7577
www.tpqi.go.th
E-mail : hr@tpqi.go.th

หมดเขตรับสมัคร 7 ธันวาคม 2560

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
6 ตำแหน่ง
1 12 Jan 18 นักพัฒนาระบบคุณภาพ
2 12 Jan 18 นักจัดการงานทั่วไป (สำนักบริหารกลาง)
3 12 Jan 18 นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนงานตรวจสอบภายใน)
4 12 Jan 18 นักวิชาการพัสดุ
5 12 Jan 18 นักบัญชี
6 12 Jan 18 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพ