สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ประกาศการสรรหา

นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนงานตรวจสอบภายใน) (1 อัตรา)

หน้าที่งานที่ปฏิบัติโดยสังเขป

 • เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายในในการตรวจเอกสารทางการเงิน
 • เป็นผู้ช่วยในการจัดทำเอกสารต่างๆ อาทิ รายงานการตรวจสอบแต่ละส่วนงาน/ไตรมาส/ปี การคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ฯลฯ
 • จัดเก็บเอกสารต่างๆ ของส่วนงาน พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ (E-Office)
 • รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประชุม งานสารบรรณ งานเลขานุการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง
 • มีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ งานจัดประชุม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์การมหาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และรับผิดชอบงานที่ทำได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส ตึกบี
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-617-7970  โทรสาร.02-617-7577
www.tpqi.go.th
E-mail : hr@tpqi.go.th

หมดเขตรับสมัคร 7 ธันวาคม 2560

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
6 ตำแหน่ง
1 19 Jan 18 นักพัฒนาระบบคุณภาพ
2 19 Jan 18 นักจัดการงานทั่วไป (สำนักบริหารกลาง)
3 19 Jan 18 นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนงานตรวจสอบภายใน)
4 19 Jan 18 นักวิชาการพัสดุ
5 19 Jan 18 นักบัญชี
6 19 Jan 18 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพ