สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ประกาศการสรรหา

นักจัดการงานทั่วไป (สำนักบริหารกลาง) (1 อัตรา)

หน้าที่งานที่ปฏิบัติโดยสังเขป

  • งานเลขานุการ ร่างโต้ตอบหนังสือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในการบริหารงานทั่วไปของสถาบัน
  • จัดประชุม จัดวาระการประชุม จัดทำหนังสือเชิญ เอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม อนุมัติเบิกจ่ายค่าประชุม
  • สามารถโต้ตอบสื่อสารทาง E-mail โดยใช้ภาษาอังกฤษได้
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง
  • มีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ งานจัดประชุม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์การมหาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส ตึกบี
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-617-7970  โทรสาร.02-617-7577
www.tpqi.go.th
E-mail : hr@tpqi.go.th

หมดเขตรับสมัคร 7 ธันวาคม 2560

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
6 ตำแหน่ง
1 12 Jan 18 นักพัฒนาระบบคุณภาพ
2 12 Jan 18 นักจัดการงานทั่วไป (สำนักบริหารกลาง)
3 12 Jan 18 นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนงานตรวจสอบภายใน)
4 12 Jan 18 นักวิชาการพัสดุ
5 12 Jan 18 นักบัญชี
6 12 Jan 18 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพ