สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ประกาศการสรรหา

นักพัฒนาระบบคุณภาพ (1 อัตรา)

หน้าที่งานที่ปฏิบัติโดยสังเขป

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน กำหนดนโยบาย และเป้าหมายในระบบและพัฒนาคุณภาพ
 • รายงานและติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอ กลยุทธ์ ระบบและพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานหรือองค์กร
 • วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญของแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนัก และช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
 • จัดทำเอกสารพัฒนาระบบและพัฒนาคุณภาพออกเผยแพร่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถในการบริหารโครงการและติดตามประเมินผลโครงการได้
 • ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความกระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส ตึกบี
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-617-7970  โทรสาร.02-617-7577
www.tpqi.go.th
E-mail : hr@tpqi.go.th

หมดเขตรับสมัคร 7 ธันวาคม 2560

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
6 ตำแหน่ง
1 12 Jan 18 นักพัฒนาระบบคุณภาพ
2 12 Jan 18 นักจัดการงานทั่วไป (สำนักบริหารกลาง)
3 12 Jan 18 นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนงานตรวจสอบภายใน)
4 12 Jan 18 นักวิชาการพัสดุ
5 12 Jan 18 นักบัญชี
6 12 Jan 18 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพ