สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

     สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ติดตามและประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
 

     สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ในตำแหน่ง

นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ (สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
1. คุณสมบัติเบื้องต้น
        1. วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาเกษตรกรรม สาชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง

2. คุณสมบัติเพิ่มเติม
        1. มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการโครงการหรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับระดับปฏิบัติการ และไม่น้อยกว่า 5 ปี ในระดับชำนาญการ
        2. มีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยในระบบต่าง ๆ มีทักษะด้านการสื่อสารและนำเสนอผลงาน
        3. สามารถบริหารจัดการโครงการ การประชุม สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำมาตรฐานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        4. สามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างเป็นอิสระด้วยตนเองได้
        5. มีทักษะด้านการทำงานเป็นทีม สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
        6. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยสำเนาผลการทดสอบระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET  ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

3. หน้าที่งานที่ปฏิบัติโดยสังเขป
        1. ดำเนินการประสานงานและบริหารจัดการโครงการเพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และ  
การจัดทำมาตรฐานอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
        2. ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้างานวิชาการ ในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ
        3. จัดทำข้อเสนอ ข้อตกลงความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
        4. สร้างและประสานเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้เสียในสาขาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
        5. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานอาชีพ และการสนับสนุนรับรององค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกระบวนการขั้นตอนของมาตรฐานอาชีพ
        6. ร่วมจัดทำเอกสาร คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์วิธีการ หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
        7. ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานและงบประมาณ หรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนัก และช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
        8. ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการข้อมูล ตอบแก้ไขปัญหา หรือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ของงานในความรับผิดชอบแก่ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน บุคคลทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
        9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงื่อนไขการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์สถาบันwww.tpqi.go.th/career.php
เอกสารหลักฐาน

1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน    จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาปริญญาบัตรและใบระเบียนผลการศึกษา(Transcript) จำนวน1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ชุด
4. ประวัติส่วนบุคคล การศึกษา การฝึกอบรม ผลงาน
    และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในตำแหน่งที่สมัคร  จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานที่ทำงานเดิม  จำนวน 1 ชุด
7. ใบแสดงผลด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)    จำนวน 1 ชุด
8. เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)   จำนวน 1 ชุด
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
123 ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-617-7970 ต่อ 507

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
14 ตำแหน่ง
1 16 Nov 18 ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับเชี่ยวชาญ
2 16 Nov 18 นักบัญชี ระดับชำนาญการ
3 16 Nov 18 นิติกร ระดับชำนาญการ
4 16 Nov 18 นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการผู้อำนวยการ) ระดับชำนาญการ
5 16 Nov 18 นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการผู้อำนวยการ) ระดับชำนาญการ
6 16 Nov 18 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ
7 16 Nov 18 นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ (สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4)
8 16 Nov 18 นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
9 16 Nov 18 นักพัฒนาระบบคุณภาพ ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ
10 16 Nov 18 นักวิจัยและพัฒนา ระดับชำนาญการ
11 16 Nov 18 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ
12 16 Nov 18 นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชำนาญการ (สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3)
13 16 Nov 18 นักวิชาการประเมินผล ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ (สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2)
14 16 Nov 18 นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชำนาญการ (สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1)