สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

     สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ติดตามและประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
 

     สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ในตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
1. คุณสมบัติเบื้องต้น
        1. วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง 
        2. มีประสบการณ์ด้านพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. คุณสมบัติเพิ่มเติม
        1. มีประสบการณ์ตรงในงานด้านพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับระดับปฏิบัติการ และไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับระดับชำนาญการ
        2. ถ้ามีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์การมหาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
3. หน้าที่งานที่ปฏิบัติโดยสังเขป
        1. รับผิดชอบในการบริหารด้านการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ
        2. วางแผนการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดหา จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปีงบประมาณ
        3. ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างให้รวดเร็ว และตรงเวลาเพื่อไม่ให้กระทบกับการใช้งาน รวมทั้งการส่งมอบงานที่มีคุณภาพและทันเวลา
        4. ดำเนินการจัดหาแหล่งผู้ขาย รวมทั้งเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
        5. ดำเนินการประเมินผู้ขาย ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
        6. ติดตาม ตรวจสอบการวางหลักประกันสัญญา และหลักประกันผลงาน จำนวนเงินและภาระผูกพันสัญญาจนจบกระบวนการ
        7. ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการตรวจสอบภายใน การสรุปและการส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับและระเบียบพัสดุให้ตรวจสอบแก่ผู้สอบบัญชีภายนอกและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกไตรมาส
        8. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
        9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงื่อนไขการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์สถาบัน www.tpqi.go.th/career.php

เอกสารหลักฐาน
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาปริญญาบัตรและใบระเบียนผลการศึกษา(Transcript) จำนวน1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. ประวัติส่วนบุคคล การศึกษา การฝึกอบรม ผลงาน
    และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในตำแหน่งที่สมัคร  จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป
6. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานที่ทำงานเดิม  จำนวน 1 ชุด
7. ใบแสดงผลด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)    จำนวน 1 ชุด
8. เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)   จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ผู้ที่สนใจสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครและยื่นเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน  ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail:   tpqi.hr61@gmail.com
หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
123 ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-617-7970 ต่อ 503

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
14 ตำแหน่ง
1 16 Nov 18 ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับเชี่ยวชาญ
2 16 Nov 18 นักบัญชี ระดับชำนาญการ
3 16 Nov 18 นิติกร ระดับชำนาญการ
4 16 Nov 18 นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการผู้อำนวยการ) ระดับชำนาญการ
5 16 Nov 18 นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการผู้อำนวยการ) ระดับชำนาญการ
6 16 Nov 18 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ
7 16 Nov 18 นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ (สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4)
8 16 Nov 18 นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
9 16 Nov 18 นักพัฒนาระบบคุณภาพ ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ
10 16 Nov 18 นักวิจัยและพัฒนา ระดับชำนาญการ
11 16 Nov 18 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ
12 16 Nov 18 นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชำนาญการ (สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3)
13 16 Nov 18 นักวิชาการประเมินผล ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ (สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2)
14 16 Nov 18 นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชำนาญการ (สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1)