สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

     สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ติดตามและประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
 

     สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ในตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการผู้อำนวยการ) ระดับชำนาญการ

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
1. คุณสมบัติเบื้องต้น
        1. วุฒิปริญญาโท ด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง    จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง 
        2. มีความรู้ ความสามารถ ด้านงานบริหารจัดการ งานเลขานุการ หรือบริหารงานทั่วไป

2. คุณสมบัติเพิ่มเติม
        1. มีประสบการณ์ ด้านงานบริหารจัดการ หรืองานเลขานุการ หรืองานจัดประชุม ไม่น้อยกว่า 5 ปี
        2. มีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์การมหาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
        3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี โดยแนบสำเนาผลการทดสอบระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET  ไม่ต่ำกว่า ๖๐0 คะแนน หรือสามารถตอบคำถามการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
        4. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และรับผิดชอบงานที่ทำได้ดี
        5. มีความรับผิดชอบ อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
        6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. หน้าที่งานที่ปฏิบัติโดยสังเขป
        1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน ในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานสถาบันของผู้บริหารและผู้อำนวยการสถาบัน
        2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่นการกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม การร่างโต้ตอบหนังสือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบัน
        3. จัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม จัดทำหนังสือเชิญ เอกสารประกอบการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ รวมถึงการอนุมัติเบิกจ่ายค่าประชุม เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
        4. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารและผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
        5. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบเพื่อร่วมดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนัก หรือสถาบัน หรือโครงการที่ร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
        6. ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
        7. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่บุคคล หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
        8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 เงื่อนไขการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์สถาบัน www.tpqi.go.th/career.php
เอกสารหลักฐาน
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน    จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนผลการศึกษา(Transcript) จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ชุด
4. ประวัติส่วนบุคคล การศึกษา การฝึกอบรม ผลงาน
    และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในตำแหน่งที่สมัคร  จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว      จำนวน 2 รูป
6. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานที่ทำงานเดิม  จำนวน 1 ชุด
7. ใบแสดงผลด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)    จำนวน 1 ชุด
8. เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)   จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

เงื่อนไขการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์สถาบัน www.tpqi.go.th/career.php
เอกสารหลักฐาน
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน    จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนผลการศึกษา(Transcript) จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ชุด
4. ประวัติส่วนบุคคล การศึกษา การฝึกอบรม ผลงาน
    และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในตำแหน่งที่สมัคร  จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว      จำนวน 2 รูป
6. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานที่ทำงานเดิม  จำนวน 1 ชุด
7. ใบแสดงผลด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)    จำนวน 1 ชุด
8. เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)   จำนวน 1 ชุด
              ทั้งนี้ สำเนาเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ผู้ที่สนใจสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร และยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail:   tpqi.hr61@gmail.com
หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
123 ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-617-7970 ต่อ 503

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
14 ตำแหน่ง
1 16 Nov 18 ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับเชี่ยวชาญ
2 16 Nov 18 นักบัญชี ระดับชำนาญการ
3 16 Nov 18 นิติกร ระดับชำนาญการ
4 16 Nov 18 นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการผู้อำนวยการ) ระดับชำนาญการ
5 16 Nov 18 นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการผู้อำนวยการ) ระดับชำนาญการ
6 16 Nov 18 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ
7 16 Nov 18 นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ (สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4)
8 16 Nov 18 นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
9 16 Nov 18 นักพัฒนาระบบคุณภาพ ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ
10 16 Nov 18 นักวิจัยและพัฒนา ระดับชำนาญการ
11 16 Nov 18 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ
12 16 Nov 18 นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชำนาญการ (สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3)
13 16 Nov 18 นักวิชาการประเมินผล ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ (สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2)
14 16 Nov 18 นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชำนาญการ (สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1)