สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการด้านตรวจสอบโดยสรุปได้ ดังนี้

รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรองเลขาธิการด้านตรวจสอบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย           (สำนักงาน คปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ         ด้านตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีสัญชาติไทยมีอายุไม่เกิน60 ปีบริบูรณ์   สามารถทำงานให้แก่สำนักงาน คปภ.
ได้เต็มเวลาและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคปภ.              เรื่องการรับสมัครบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ 
ประกาศณวันที่21พฤศจิกายนพ.ศ. 2562
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
2.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี
2.3 มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
2.4 มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตาม  กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
2.4.1ในกรณีที่เป็นพนักงานสำนักงานคปภ.ต้องดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปี                                                          2.4.2ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2.4.3ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปี
2.4.4ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ที่บริหารเงินและสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปี  และมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเงินหรือประกันภัยไม่ต่ำกว่า 12 ปี
3. วิธีการสมัครผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามประกาศที่ สำนักงานคปภ.กำหนดโดยปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึงเลขาธิการคปภ. 
ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น5 สำนักงานคปภ. ถนนรัชดาภิเษกแขวงจันทรเกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายนพ.ศ.2562 ถึงวันที่ 11 ธันวาคมพ.ศ. 2562 ในวันและเวลาทำการ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
4.1ใบสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการด้านตรวจสอบสำนักงานคปภ.พร้อมเอกสาร                         หลักฐานประกอบการรับสมัคร
4.2 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ด้านการประกันภัย
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำนักงาน คปภ.หมายเลขโทรศัพท์02-515-3999 ต่อ5302และ5359                   ในวันและเวลาทำการ
หรือสามารถเรียกดูประกาศสำนักงานคปภ. เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ         ด้านตรวจสอบ
ประกาศณวันที่21 พฤศจิกายน2562 พร้อมใบสมัครเพี่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการด้านตรวจสอบ สำนักงาน คปภ.
ได้ที่ http://www.oic.or.th

จาก ถึง