สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการด้านตรวจสอบโดยสรุปได้ ดังนี้

 
1 ตำแหน่ง
1 30 Dec 19 รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ