สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ประกาศ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสำนักงานฯ

     ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 
8 ตำแหน่ง
1 16 Feb 17 รองผู้อำนวยการ สมศ.
2 16 Feb 17 หัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
3 16 Feb 17 หัวหน้างานระบบประเมิน
4 16 Feb 17 นักวิชาการ สำนักประเมินและรับรอง
5 16 Feb 17 นักวิชาการ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์
6 16 Feb 17 นิติกร
7 16 Feb 17 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
8 16 Feb 17 พนักงานขับรถ