สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ประกาศ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสำนักงานฯ

     ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 
8 ตำแหน่ง
1 30 Mar 17 หัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
2 30 Mar 17 หัวหน้างานระบบประเมิน
3 30 Mar 17 นักวิชาการ สำนักประเมินและรับรอง
4 30 Mar 17 นักวิชาการ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์
5 30 Mar 17 นิติกร
6 30 Mar 17 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
7 30 Mar 17 พนักงานขับรถ
8 23 Mar 17 รองผู้อำนวยการ สมศ.