สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน
และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น

รองผู้อำนวยการ สพพ.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก
www.neda.or.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-6177676 ต่อ 502
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในเวลาทำการระหว่าง 8.30 ถึง 16.30 น.
ที่อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14  เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

จาก ถึง