สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงการอื่น
ที่จำเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อการค้า การท่องเที่ยว การลงทุนระหว่างประเทศ
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบในการวางแผน บริหาร จัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานในด้านการบริหารเงินทุน การจัดหาเงินทุน การจัดทำงบประมาณประจำปี การทำแผนการระดมทุน การวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะตลาดตราสารหนี้ การจัดอันดับและทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) การจัดเก็บหนี้และการชำระหนี้ตามแผน รวมถึงการบริหารสภาพคล่องและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักบริหารเงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดหาเงินทุนให้กับโครงการต่างๆ ได้ครบถ้วน โดยไม่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง สามารถนำสำนักบริหารเงินทุนให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และสนับสนุนภารกิจของ สพพ. ได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
2) สามารถทำงานให้แก่ สพพ. ได้เต็มเวลา
3) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
4) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น

5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
6) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
8) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับ สพพ. หรือในกิจกรรมที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ สพพ. ภายในระยะเวลา 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้แทนของ สพพ. ในการเข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามมาตรา 8 (5) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548  
สำหรับในข้อ 4 และ 7 นั้น ให้มีผลบังคับในวันที่บรรจุแต่งตั้ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือโทขึ้นไปทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง การธนาคาร การบัญชี การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ สพพ. จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) มีประสบการณ์ทำงานทั่วไปไม่น้อยกว่า 12 ปี นับจากปีที่จบปริญญาตรี หรือ รับราชการหรือเคยรับราชการในระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 ปีพิเศษ  หรือ เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับสูง (อาวุโส) ของ สพพ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักไม่น้อยกว่า 7 ปี
3) มีความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
4) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศได้
5) ไม่เคยมีประวัติทุจริตหรือด่างพร้อยในการทำงาน

เงื่อนไขการจ้าง
1) สัญญาจ้างผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุนเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน และเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างหากผู้รับจ้างมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
จะได้รับการพิจารณาต่อสัญญาได้เป็นคราวๆ ไป โดยมีกำหนดระยะเวลาตามระเบียบและข้อบังคับของ สพพ. และเมื่อสิ้นสุดสัญญา อาจได้รับการพิจารณาต่อสัญญาได้เป็นคราว ๆ ไป ตามระเบียบ และข้อบังคับของ สพพ.  
2) กิจการของ สพพ. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย      ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ   ประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนอัตราเงินเดือนและสวัสดิการอื่นๆ อัตราเงินเดือนของผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด โดยอัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 60,000 - 100,000 บาท และมีสวัสดิการที่ สพพ. จัดให้ อาทิ ประกันกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตร และผลตอบแทนอื่นๆการประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยใช้ตัวชี้วัดตามเป้าหมายในแผนงานที่ได้ให้ไว้กับผู้อำนวยการ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

                    เอกสารและหลักฐานที่ประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด
2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
3) ประวัติของผู้สมัครหากมีเพิ่มเติม ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4)
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานองค์การของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
7) รายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
8) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ยกเว้นที่ทำงานปัจจุบันได้)
9) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสำนักบริหารเงินทุน สพพ. ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4) โดยใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16
10) หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET หรือสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (กระทรวงการต่างประเทศ) อายุไม่เกิน 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
* เอกสารทุกหน้าต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง *

                           การรับสมัคร
 1) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.neda.or.th หัวข้อ "สมัครงาน” และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  11 ธันวาคม 2561
ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนิติรัชน์ โทรศัพท์ 02-617-7676 ต่อ 502 ทั้งนี้ หากหลักฐานประกอบการรับสมัครตามข้างต้นไม่ครบถ้วน ณ วันที่ยื่นใบสมัคร จะต้องนำหลักฐานที่เหลือมาส่งให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาของการรับสมัคร หากพ้นระยะเวลารับสมัครไปแล้วจะไม่รับพิจารณาใบสมัครการคัดเลือก
 1) คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะเชิญผู้สมัครที่ส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ และผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เข้ารับการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป ผู้ที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ
 2) คณะกรรมการคัดเลือกฯ สงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยถือว่าเป็นที่สุด หากเห็นว่ามีจำนวนผู้สมัครน้อยราย คณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจขยายระยะเวลารับสมัครหรือยกเลิกการรับสมัครคราวนี้และดำเนินการรับสมัครใหม่ก็ได้ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากคณะกรรมการคัดเลือกฯ หรือ สพพ. ไม่ได้

จาก ถึง