สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน
และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น

รองผู้อำนวยการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก
www.neda.or.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-6177676 ต่อ 502
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 มกราคม -1 มีนาคม 2560
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ในเวลาทำการระหว่าง 8.30 ถึง 16.30 น.
ที่อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14  เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

จาก ถึง