สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน
และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (1 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกำกับ ดูแล และควบคุม การดำเนินงานด้านการบริหารสำนักงาน การบริหารงานทรัพยากรบุคคลและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ งานกฎหมาย การเงินและบัญชี การพัสดุ งานเลขานุการ งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระบบธรรมาภิบาล งานประชาสัมพันธ์และบริหารสื่อสารมวลชน การพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนงานอื่นๆ ที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • สามารถทำงานให้แก่สพพ. ได้เต็มเวลา
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมืองที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

 • ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น (ให้มีผลบังคับในวันที่บรรจุแต่งตั้ง)

 • ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น (ให้มีผลบังคับในวันที่บรรจุแต่งตั้ง)

 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับ สพพ. หรือในกิจกรรมที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสพพ. ภายในระยะเวลา 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา เศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง การบัญชีบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์ทำงานทั่วไปไม่น้อยกว่า 12 ปีนับจากปีที่จบปริญญาตรี หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับสูง (อาวุโส) ของสพพ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี รับราชการหรือเคยรับราชการในระดับชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือในระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า7 ปี

  3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

  4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

  5. ไม่เคยมีประวัติทุจริตหรือด่างพร้อยในการทำงาน

  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก
  www.neda.or.th

  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-6177676 ต่อ 501
  กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 เมษายน- 31 พฤษภาคม 2560

  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ
  วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่าง 8.30 ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

  ที่ อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14

  เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  หรือส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน

  พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น

  (กรุณาวงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน” และ สพพ. จะดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)


  *กรุณาอย่ากดสมัครอัตโนมัติ*


  จาก ถึง