สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น

ผู้อำนวยการ สพพ. (1 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
สามารถตัดสินใจ สั่งการ และดำเนินนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กรณีผู้บริหารเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่บริหารเงินและสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท/ปีในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง

กรณีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือระดับบริหารต้น

กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้น ให้คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการเป็นผู้มีสิทธิขาดในการตัดสิน*

2.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน และพูดได้เป็นอย่างดี

3.มีคุณวุฒิและประสบการณ์สูงในด้านเศรษฐกิจ หรือการค้า การลงทุน หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

**ไม่รับสมัครสมัครทางออนไลน์**

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://www.neda.or.th/home/jobs-detail.php?id=88&item=15

และดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก

http://www.neda.or.th/home/download.php?id=90
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560

ยื่นใบสมัครในวันและเวลาทำการระหว่าง 8.30 ถึง 16.30 น.
ที่อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-6177676 ต่อ 501-2

จาก ถึง