สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน
และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น

 
1 ตำแหน่ง
1 24 May 17 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ