บริษัท เอส ดับเบิ้ลยู พี ซี จำกัด

บริษัทฯ นำเสนอ Products & Solutions ระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำเสนอให้แก่องค์กรที่ ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในองค์กร และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านความคุ้มค่า ทางด้านการลงทุน, เวลา, ทรัพยากรบุคคล, ทรัพยากร อื่น ๆ โดยใช้แนวคิด JIGSAW มาประยุกต์ใช้ตามหลักของ SOFTWARE ENGINEERING ในการรวมเอาองค์ประกอบทางด้านซอฟแวร์ (System Software Components) ที่เหมาะสมกับความต้องการ รวมกับที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม (Customization) มาประสานการทำงานร่วมกัน (Interface & Integration) มาในการนำเสนอ ทั้ง SOLUTIONS พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยตาม Standard'
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท เอส ดับเบิ้ลยู พี ซี จำกัด
1 ตำแหน่ง
1 19 Jul 17 Software Engineer