บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด / Ag-gro (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของบริษัทเคมีเกษตรในประเทศไทย บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายกลุ่ม เช่น สารกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดวัชพืช สารควบคุมการเจริญเติบโต ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยน้ำ เป็นต้น บริษัทฯ มีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเกษตรกร

กลุ่มบริษัทแอ็กโกร ประกอบด้วย 3 บริษัทในเครือ ได้แก่
1. บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท ไซมาเคมี จำกัด
3. บริษัท แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด

วิสัยทัศน์ของบริษัท
บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด มีการขยายการลงทุนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องในด้านของการผลิต การควบคุมคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า และบริการมีคุณภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

พันธกิจของบริษัท
• ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า
• คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้เป็นระดับมืออาชีพ
• ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

สวัสดิการ
 1. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 2. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะตำแหน่งงาน)
 3. ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 6. โบนัสประจำปี
 7. ปรับเงินเดือนประจำปี
 8. เบี้ยขยัน
 9. ค่าความปลอดภัย (พนักงานที่ปฏิบัติงานประจำโรงงาน)
10. รับรับ-ส่งพนักงานงาน (พนักงานที่ปฏิบัติงานประจำโรงงาน)
11. เครื่องแบบพนักงาน
12. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
13. เงินช่วยงานมงคลสมรส
14. ท่องเที่ยวประจำปี / งานสังสรรค์ประจำปี
15. สัมมนาต่างประเทศ
16. ฝึกอบรมภายใน / ภายนอก
17. ทุนการศึกษาบุตร
18. ค่าแนะนำเพื่อนพนักงานเข้าร่วมปฏิบัติงาน
19. ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
20. ค่าเบี้ยเลี้ยง (เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
21. ค่าโทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ต (เฉพาะตำแหน่งงาน)
22. ค่าน้ำมัน และค่าแก๊ส NGV (เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
23. ค่าเช่ารถ (เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
24. ค่า Commission / Incentive (เฉพาะตำแหน่งงาน)
25. เงินกู้ยืม
26. ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันเสาร์สิ้นเดือน

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด / Ag-gro (Thailand) Co., Ltd.
12 ตำแหน่ง
1 24 Feb 17 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
2 24 Feb 17 เจ้าหน้าที่ผลิต
3 24 Feb 17 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
4 24 Feb 17 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
5 24 Feb 17 ผู้จัดการแผนกบัญชี
6 24 Feb 17 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
7 24 Feb 17 เจ้าหน้าที่ขายและส่งเสริมการขาย
8 24 Feb 17 ผู้จัดการแผนกขาย
9 24 Feb 17 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
10 23 Feb 17 เจ้าหน้าที่บัญชี
11 23 Feb 17 เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ (Senior HR)
12 23 Feb 17 หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ