ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบการบริหารงานแตกต่างจากส่วนราชการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการสร้างแรงจูงใจ และแสวงหาความร่วมมือกับนักเทคโนโลยี นักลงทุน นักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพหรือชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และเน้นให้เกิดการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทย รวมถึงงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับชีววิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รองผู้อำนวยการศูนย์ (1 อัตรา)

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งที่ตอบสนองภารกิจขององค์กร (Job Purpose)

 1. เพื่อทำหน้าที่ผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับผู้อำนวยการในการนำองค์กร ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ตลอดจนยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศได้สำเร็จ
 2. เพื่อทำหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูงในการนำ การสื่อสาร การอำนวยการการพัฒนาและการบริหารและวางแผนงาน และทรัพยากรขององค์กร (เวลา งบประมาณและคน) ให้เกิดคุณภาพสูงสุด โดยใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจอย่างเหมาะสมในภารกิจและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
 3. เพื่อทำหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงในการนำงาน นำทีม และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร ข้อกำหนด กฎหมายและจรรยาบรรณของหน่วยงาน หรือ ประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Accountability)

หน้าที่หลัก (Main Tasks)

 1. ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้อำนวยการ ในการกำหนดทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนงาน และแผนงบประมาณขององค์กร (Vision and Strategy) และร่วมวางกรอบการดำเนินงานของสายงานให้สอดคล้องจนสามารถมองเห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของสายงานที่จะไปวางแผนต่อได้
 2. กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสายงาน (ดูผังโครงสร้างองค์กรฉบับล่าสุดประกอบ) ให้สอดคล้องและเป็นส่วนผลักดันนโยบาย และทิศทางขององค์กร (Alignment and Driven Plan)
 3. สื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรและสายงานให้เข้าใจตรงกัน รวมทั้ง สั่งการ มอบหมาย อำนวยการ กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานของ ศลช. ในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ขององค์กร ที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 4. ตรวจสอบคุณภาพของงาน และอำนวยการการแก้ไขข้อติดขัด (หากมี) ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขปัญหาและข้อติดขัด/ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ ที่จะทำให้ภารกิจและเป้าหมายไม่บรรลุ รวมทั้งทำหน้าที่ ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจทางเลือก ที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กร แก่ทีมงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ ศลช. กำหนดไว้
 5. ดูแลการปฏิบัติงานของทีมงาน วางแผนพัฒนาความรู้ ความสามารถ ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่าย/โปรแกรม เพื่อยกระดับความสามารถ สร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในทีมงานอย่างเป็นระบบและมีคุณธรรม ทำหน้าที่สอนงาน เป็นโค้ช ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ในการพัฒนาและการแก้ไขทุกด้านแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 6. ริเริ่ม การพัฒนาปรับปรุงระบบงาน และการเพิ่มคุณภาพในระบบงานขององค์กร ทั้งในส่วนของสายงานที่รับผิดชอบและที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดปรับปรุงคุณภาพการผลิตผลงาน อย่างต่อเนื่องและอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
 7. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆในภารกิจที่รับผิดชอบ ตามอำนาจอนุมัติของ ศลช.และตามกฏ ข้อบังคับและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 8. เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ ในการประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ในระดับผู้นำที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการผลักดันภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน
 9. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 10. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค การพัฒนาและปรับปรุงต่างๆ ในเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตร์ และหรือที่ส่งผลกระทบเชิงคุณภาพต่อภาพรวมขององค์กรต่อผู้อำนวยการอย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่อื่นๆ (Other Tasks)

 1. ศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและแนวปฏิบัติ ทั้งขององค์กรและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรและภารกิจของสายงานที่รับผิดชอบ และนำมาใช้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลักดันให้ภารกิจของทุกหน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. ภารกิจพิเศษ ภารกิจเฉพาะเร่งด่วน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการศลช.มอบหมาย

ผลสำเร็จของงานและคุณภาพงาน ที่องค์กรคาดหวัง (Job Achievement)

 1. ระดับคุณลักษณะตาม Core Value ขององค์กร
 2. ระดับผลสำเร็จของภารกิจตามเป้าหมายในสายงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขับเคลื่อนเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กรในภาพรวม
 3. ระดับประสิทธิผลและหรือประสิทธิภาพในการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
 4. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา/ทีมงาน 
 5. ระดับความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องต่อการสื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ค่านิยมองค์กร ระบบ วิธีการและการเปลี่ยนแปลงต่างๆในระดับองค์กร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • สามารถปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้เต็มเวลา
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับศูนย์ความเป็นเลิศฯ หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของศูนย์ความเป็นเลิศฯหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ความเป็นเลิศฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของศูนย์ความเป็นเลิศฯ ในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น
 • ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับศูนย์ความเป็นเลิศฯ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

ความรู้และทักษะ (Knowledge and Skill)

 • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง : อย่างน้อย 20 ปีในระดับปริญญาตรี หรืออย่างน้อย 15 ปีในระดับปริญญาโท หรืออย่างน้อย 10 ปีในระดับปริญญาเอก
 • ประสบการณ์การบริหารงานและการพัฒนา : อย่างน้อย 10 ปี
  • ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาภารกิจและทีมงานขององค์กรและ
  • ด้านการบริหารยุทธศาสตร์องค์กร หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ หรือ ด้านการบริหารโครงการขนาดใหญ่จนบรรลุผลสำเร็จ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำสูง
 • เป็นนักยุทธศาสตร์ ชำนาญในการบริหารจัดการเชิงลึก เชิงกว้างและเชื่อมโยงภารกิจขององค์กรเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศได้
 • มีความสามารถในการสร้างทีมงาน พัฒนา สอนงานและโน้มน้าวให้ทีมงานทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูง
 • มีความสามารถริเริ่มและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ได้อย่างมีคุณภาพ
 • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดีมาก
 • มีคุณลักษณะและพฤติกรรมเป็นแบบอย่างตาม Core Value ของศลช. (เมื่อพ้นทดลองงานแล้ว)
 • ความรู้ในลักษณะงานและภารกิจของ ศลช. และองค์กรด้าน วทน. อื่น (เมื่อพ้นทดลองงานแล้ว)
 • ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ ศลช.และ นโยบาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแผนงานของ ศลช.ทั้งหมด (เมื่อพ้นทดลองงานแล้ว)
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ IT เพื่อการบริหาร รวมทั้งมีความแม่นยำในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ทั้งของ ศลช.และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เมื่อพ้นทดลองงานแล้ว)
 • ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร สามารถสื่อสารให้เข้าใจ สร้างความสัมพันธ์และการยอมรับจากทีมงานและเจ้าหน้าที่ของ ศลช.ทุกระดับ (เมื่อพ้นทดลองงานแล้ว)

คุณสมบัติเชิงพฤติกรรม (Competency : Attribute and Behavior)

 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์                      ระดับมาตรฐาน 5 
 • จริยธรรมและความซื่อสัตย์          ระดับมาตรฐาน 5
 • การทำงานเป็นทีม                      ระดับมาตรฐาน 5

คุณสมบัติเชิงพฤติกรรมประจำกลุ่มตำแหน่งงาน : Managerial competency

 • การคิดสังเคราะห์ (Conceptual Thinking)        ระดับมาตรฐาน 5
 • ความชัดเจนในการตัดสินใจ (Decisiveness)    ระดับมาตรฐาน 5
 • ภาวะผู้นำ (Leadership)                               ระดับมาตรฐาน 5
 • วิสัยทัศน์ (Vision)                                       ระดับมาตรฐาน 5

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีโครงสร้างเงินเดือนเป็นของตนเอง อัตราเงินเดือนของแต่ละตำแหน่งเป็นไปตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัคร ซึ่งจะได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสม

*** สำหรับผู้สมัคร กรุณาเขียนวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการงานแนบส่งมาพร้อมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ***

สวัสดิการ

 • การรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและครอบครัว (ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือได้แก่ เงินสงเคราะห์กรณีคลอดบุตร, เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร, เงินบำเหน็จ และอื่นๆเป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัครผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และ Download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ www.tcels.or.th พร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruitment@tcels.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่...

งานทรัพยากรบุคคล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เลขที่ ๖๙ ชั้น ๒๑ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

วิธีการคัดเลือกดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ผู้อำนวยการแต่งตั้ง

ขั้นตอนที่ 1 กลั่นกรองผู้สมัครจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน จากใบสมัคร เมื่อเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม จะเชิญเข้ารับการทดสอบ ในขั้นตอนที่ 2
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ศูนย์ฯ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และยื่นเอกสารประกอบการรับสมัครครบถ้วน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดเลือก ใช้วิธีทดสอบความรู้ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ อาจพิจารณาจากการหาข้อมูลเชิงลึกจากบุคคลที่ผู้สมัครเคยมีส่วนร่วมด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

จาก ถึง