ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มีระบบการบริหารงานแตกต่างจากส่วนราชการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการสร้างแรงจูงใจ และแสวงหาความร่วมมือกับนักเทคโนโลยี นักลงทุน นักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพหรือชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และเน้นให้เกิดการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทย รวมถึงงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับชีววิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

หน้าที่หลัก (MainTasks)

1.ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้อำนวยการ ในการกำหนดทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนงาน และแผนงบประมาณขององค์กร (Vision andStrategy) และร่วมวางกรอบการดำเนินงานของสายงานให้สอดคล้องจนสามารถมองเห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆของสายงานที่จะไปวางแผนต่อได้

2.กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสายงาน(ดูผังโครงสร้างองค์กรฉบับล่าสุดประกอบ) ให้สอดคล้องและเป็นส่วนผลักดันนโยบายและทิศทางขององค์กร (Alignment andDriven Plan)

3.สื่อสารนโยบายยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรและสายงานให้เข้าใจตรงกัน รวมทั้ง สั่งการ มอบหมายอำนวยการ กำกับ ติดตาม และเร่งรัด การดำเนินงานของ ศลช.ในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ขององค์กร ที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

4.ตรวจสอบคุณภาพของงานและอำนวยการการแก้ไขข้อติดขัด (หากมี) ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและข้อติดขัด/ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ ที่จะทำให้ภารกิจและเป้าหมายไม่บรรลุรวมทั้งทำหน้าที่ ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจทางเลือก ที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กรแก่ทีมงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ ศลช. กำหนดไว้

5.ดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานวางแผนพัฒนาความรู้ ความสามารถ ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่าย/โปรแกรมเพื่อยกระดับความสามารถ สร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในทีมงานอย่างเป็นระบบและมีคุณธรรมทำหน้าที่สอนงาน เป็นโค้ช ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในการพัฒนาและการแก้ไขทุกด้านแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

6.ริเริ่มการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน และการเพิ่มคุณภาพในระบบงานขององค์กรทั้งในส่วนของสายงานที่รับผิดชอบและที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดปรับปรุงคุณภาพการผลิตผลงานอย่างต่อเนื่องและอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

7.พิจารณาอนุมัติอนุญาตการดำเนินการต่างๆในภารกิจที่รับผิดชอบตามอำนาจอนุมัติของ ศลช.และตามกฏข้อบังคับและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

8.เป็นตัวแทนผู้อำนวยการในการประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ในระดับผู้นำที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการผลักดันภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน

9.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อการพิจารณาให้ความเห็นหรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

10.รายงานผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรค การพัฒนาและปรับปรุงต่างๆในเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตร์และหรือที่ส่งผลกระทบเชิงคุณภาพต่อภาพรวมขององค์กรต่อผู้อำนวยการอย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่อื่นๆ(Other Tasks)

1.ศึกษากฏหมายข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและแนวปฏิบัติทั้งขององค์กรและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรและภารกิจของสายงานที่รับผิดชอบและนำมาใช้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลักดันให้ภารกิจของทุกหน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.ภารกิจเฉพาะเร่งด่วนหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการศลช.และรองผศลช. มอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ความรู้และทักษะ

1.การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

2.ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง : อย่างน้อย 20 ปีในระดับปริญญาตรี หรืออย่างน้อย 15 ปีในระดับปริญญาโท หรืออย่างน้อย 10ปีในระดับปริญญาเอก

3.ประสบการณ์การบริหารงานและการพัฒนา : อย่างน้อย 10ปี 1.ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาภารกิจและทีมงานขององค์กรและ2.ด้านการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรหากมีประสบการณ์ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ หรือ ด้านการบริหารโครงการขนาดใหญ่จนบรรลุผลสำเร็จ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำสูง และมีบุคลิกภาพในการผลักดันงานเชิงรุก

5.เป็นนักยุทธศาสตร์ชำนาญในการบริหารจัดการเชิงลึกเชิงกว้างและเชื่อมโยงภารกิจขององค์กรเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศได้

6.มีความสามารถในการสร้างทีมงานพัฒนา สอนงานและโน้มน้าวให้ทีมงานทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูง

7.มีความสามารถริเริ่มและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้อย่างมีคุณภาพ

8.ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดีมาก

9.มีคุณลักษณะและพฤติกรรมเป็นแบบอย่างตามCoreValue ของศลช.

10.ความรู้ในลักษณะงานและภารกิจของศลช. และองค์กรด้าน วทน. อื่น

11.ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับศลช.และ นโยบาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแผนงานของ ศลช.ทั้งหมด

12..ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่IT เพื่อการบริหาร รวมทั้งมีความแม่นยำในกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารงานทั้งของ ศลช.และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

13.ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรสามารถสื่อสารให้เข้าใจ สร้างความสัมพันธ์และการยอมรับจากทีมงานและเจ้าหน้าที่ของศลช.ทุกระดับ


คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย
 • สามารถปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้เต็มเวลา
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับศูนย์ความเป็นเลิศฯ หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของศูนย์ความเป็นเลิศฯ หรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ความเป็นเลิศฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
  ทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของศูนย์ความเป็นเลิศฯ ในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น
 • ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับศูนย์ความเป็นเลิศฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีโครงสร้างเงินเดือนเป็นของตนเอง อัตราเงินเดือนของแต่ละตำแหน่งเป็นไปตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัคร ซึ่งจะได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสม

สวัสดิการ

 • การรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและครอบครัว (ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือ ได้แก่ เงินสงเคราะห์กรณีคลอดบุตร, เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร, เงินบำเหน็จ และอื่นๆ เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
วิธีการสมัคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และ Download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ www.tcels.or.th พร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruitment@tcels.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่...

งานทรัพยากรบุคคล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
อาคารเอสพีอีทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 252 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

วิธีการคัดเลือกดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ผู้อำนวยการแต่งตั้ง

ขั้นตอนที่ 1 กลั่นกรองผู้สมัครจากวุฒิการศึกษาประสบการณ์การทำงาน จากใบสมัคร และพิจารณาจากการแสดงวิสัยทัศน์ร่วมด้วย เมื่อเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมจะเชิญเข้ารับการทดสอบ ในขั้นตอนที่ 2

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ศูนย์ฯ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และยื่นเอกสารประกอบการรับสมัครครบถ้วน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดเลือก ใช้วิธีทดสอบความรู้ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ อาจพิจารณาจากการหาข้อมูลเชิงลึกจากบุคคลที่ผู้สมัครเคยมีส่วนร่วมด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

จาก ถึง