ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบการบริหารงานแตกต่างจากส่วนราชการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการสร้างแรงจูงใจ และแสวงหาความร่วมมือกับนักเทคโนโลยี นักลงทุน นักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพหรือชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และเน้นให้เกิดการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทย รวมถึงงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับชีววิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
3 ตำแหน่ง
1 25 Apr 18 เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพย์สินทางปัญญาอาวุโส
2 25 Apr 18 เจ้าหน้าที่งานทั่วไป
3 25 Apr 18 ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน