ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบการบริหารงานแตกต่างจากส่วนราชการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการสร้างแรงจูงใจ และแสวงหาความร่วมมือกับนักเทคโนโลยี นักลงทุน นักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพหรือชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และเน้นให้เกิดการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทย รวมถึงงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับชีววิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
6 ตำแหน่ง
1 26 May 17 เจ้าหน้าที่บริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2 26 May 17 เจ้าหน้าที่บริหารงานเลขานุการ
3 26 May 17 เจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจจ่าย
4 26 May 17 เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส
5 26 May 17 เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินทางปัญญา
6 26 May 17 เจ้าหน้าที่ธุรกิจเครือข่ายความร่วมมืออาวุโส