สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
มีความประสงค์รับสมัครงานจำนวน 30 อัตรา ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
4 ตำแหน่ง
1 12 Jan 18 ผู้ชำนาญการพิเศษ
2 12 Jan 18 เจ้าหน้าที่วิชาการ
3 12 Jan 18 เจ้าหน้าที่ทั่วไป
4 12 Jan 18 พนักงานช่วยอำนวยการ