บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกาศการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

        บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารองค์กร
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชั้น 2 อาคาร ท. 083 สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เลขที่ 53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น.

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พร้อมทั้ง Download ใบสมัครได้ที่ Website : http://www.egati.co.th  หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2436 6940 และ 0 2436 6941 หรือ
โทรสารหมายเลข 0 2436 6957

จาก ถึง