บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกาศการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

        บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 ตำแหน่ง
1 19 Mar 18 กรรมการผู้จัดการใหญ่