S.F. EXPRESS CO., LTD.

The incumbent will undergo a development program to take up the Service Station Manager role in local or overseas environment. This is a critical position to oversee the assigned service station in delivering services in accordance with company's standards and business goals.

Team Leader

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการของสินค้า หรือสิ่งของที่จัดเก็บเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง และการดูแล
 • จัดเก็บสินค้าที่ยังไม่สามารถนำส่งไว้ต่างหาก
 • จัดเรียงสินค้า แสกนบาร์โค้ดด้วยเครื่อง HHT และโหลดสิ้นค้าขึ้นรถขนส่ง
 • ประสานงานกับบริษํทบริการขนส่งและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษํทเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้ารวมถึงสินค้าที่ได้รับการยกเว้น
 • รวบรวมและตรวจสอบเงินหรือเช็คธนาคารที่ได้รับมาจากบริษํทบริการขนส่ง
 • นำเงินหรือเช็คไปฝากที่ธนาคารและนำใบ Pay In Slip กลับมาให้แผนกการเงิน
 • รวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากแผนก operations และจัดทำรายงานเพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชา
 • ช่วยเหลือคนขับรถในการรับและส่งสินค้าให้กับลูกค้าในกรณ๊ที่เป็นสินค้าขนาดใหญ่
 • จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง และเก็บรักษา
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วัฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office พื้นฐานได้
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
 • ให้ความร่วมมือและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ที่อยู่ 762/2 อาคารบี ชั้น 1 ห้องเลขที่บี 508 ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพางเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-295-1889

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย S.F. EXPRESS CO., LTD.
7 ตำแหน่ง
1 19 Jan 18 Accountant
2 18 Jan 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Warehouse Assistant
3 17 Jan 18 Operations Executive
4 17 Jan 18 พนักงานส่งสินค้า Business Agent
5 17 Jan 18 Customer Service Representative
6 17 Jan 18 Team Leader
7 17 Jan 18 Assistant Service Station Manager (overseas assignments are required)