บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทในเครือบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ ต้องการรับบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการเติบโตขอกิจการอย่างรวดเร็ว ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
1 28 Mar 17 Accountant / Senior Accountant