มูลนิธิมั่นพัฒนา

        มูลนิธิมั่นพัฒนา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษา รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) มาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยมี "สถาบันมั่นพัฒนา" เป็นกลไกขับเคลื่อนงานของมูลนิธิให้บรรลุผล

มูลนิธิมั่นพัฒนาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงานในตำแหน่ง

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มูลนิธิมั่นพัฒนา
3 ตำแหน่ง
1 22 Aug 17 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมองค์กร
2 17 Aug 17 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานโครงการ
3 17 Aug 17 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการพิเศษ